REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
KUP BEZ PROWIZJI

ORGANIZOWANEJ PRZEZ METROHOUSE FRANCHISE S.A.


I. Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Kup bez Prowizji” (dalej: „Akcja Promocyjna”) jest Metrohouse Franchise S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 28/30, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000242987, NIP 525-23-45-020, REGON 140284256, kapitał zakładowy 23.308.332,70 PLN w całości opłacony (dalej: „Organizator”).
 2. W Akcji Promocyjnej biorą udział, obok Organizatora, podmioty działające w ramach sieci franczyzowej Metrohouse, zarządzanej przez Organizatora. W przypadku gdy Uczestnik spełni warunki Akcji Promocyjnej w odniesieniu do takiego podmiotu, podmiot ten będzie miał wobec Uczestnika Akcji Promocyjnej tożsame prawa i obowiązki jak Organizator. W takim przypadku również Uczestnik wszelkie swoje żądania lub roszczenia kierować może do takiego podmiotu.
 3. Zasady Akcji Promocyjnej określa niniejszy regulamin.


II. Czas trwania oraz zasięg terytorialny Akcji Promocyjnej

 1. Akcja Promocyjna trwa od dnia 01.06.2014 roku i kończy się po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia przez Organizatora na stronie www.metrohouse.pl/kbp decyzji o jej zakończeniu, nie później jednak niż dnia 31 grudnia 2017 roku, przy czym decyzją Organizatora może zostać przedłużona.
 2. Zasięg terytorialny Akcji Promocyjnej obejmuje terytorium całej Polski.
 3. Organizator może odwołać Akcję Promocyjną lub ograniczyć jej zasięg terytorialny. Odwołanie Akcji Promocyjnej lub ograniczenie jej zasięgu terytorialnego nie dotyczy osób, które w chwili odwołania lub ograniczenia zasięgu terytorialnego Akcji Promocyjnej posiadały już status uczestnika Akcji Promocyjnej.


III. Warunki uczestnictwa

 1. Status uczestnika Akcji Promocyjnej (dalej: „Uczestnik”) uzyskuje osoba, która w okresie trwania Akcji Promocyjnej, spełni równocześnie łącznie następujące warunki:
  1. zawrze z Organizatorem umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, na mocy której Organizator zobowiązany będzie do świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami obejmujących podjęcie czynności zmierzających do znalezienia ofert nieruchomości lub praw związanych z nieruchomością, spełniających oczekiwania Uczestnika; oraz
  2. zawarta przez Uczestnika umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami będzie umową na wyłączność, za zasadach określonych w tej umowie.
 2. Udział w Akcji Promocyjnej nie jest limitowany, tj. dany Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z Akcji Promocyjnej dowolną ilość razy w okresie jej obowiązywania.
 3. Każdy Uczestnik Akcji Promocyjnej zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami Akcji Promocyjnej przedstawionymi w niniejszym Regulaminie.


IV. Zasady Akcji Promocyjnej

 1. Akcją Promocyjną objęte są oferty nieruchomości znajdujące się w bazie nieruchomości Organizatora, dostępnej na stronie internetowej www.metrohouse.pl.
 2. W przypadku nabycia przez Uczestnika nieruchomości objętej Akcją Promocyjną (zarówno na mocy umowy sprzedaży lub innej umowy o tożsamym skutku, tj. powodującej przeniesienie praw do nieruchomości), Uczestnik nie będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Organizatora jednego ze składników wynagrodzenia Organizatora – prowizji, zaś kolejny składnik wynagrodzenia Organizatora – opłata administracyjna, ulegnie obniżeniu do wysokości określonej w zawartej przez Uczestnika z Organizatorem umowie.
 3. W przypadku jeżeli klient Organizatora nabywa nieruchomość oferowaną do sprzedaży z rynku pierwotnego (tj. oferowaną do sprzedaży przez dewelopera w nowo wybudowanym przez niego budynku), objętą Akcją Promocyjną, zyskuje on automatycznie status Uczestnika i będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Organizatora wynagrodzenia obniżonego zgodnie z ust. 2 powyżej, w wysokości określonej w umowie dla przypadków zawarcia umowy z klauzulą na wyłączność.


V. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Akcji Promocyjnej udostępniony jest do wglądu w siedzibie Organizatora i jest przedstawiany każdemu zainteresowanemu, jak również znajduje się na stronie internetowej www.metrohouse.pl/kbp
 2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi dla potrzeb realizacji udziału w Akcji Promocyjnej, mogą być przetwarzane przez Organizatora w celu zapewnienia realizacji udziału w niniejszej akcji stosownie do art. 23 ust.1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych. Organizator, jako administrator tych danych osobowych, zapewnia, że przetwarzanie ich następuje z poszanowaniem ustawy o ochronie danych osobowych, a Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ma prawo do ich poprawiania jak również żądania usunięcia danych osobowych w dowolnym czasie.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.

Pobierz wersję PDF


Masz pytania? Skontaktuj się z nami lub odwiedź najbliższe biuro Metrohouse.

+48 22 626 pokaż!

Wypełnij poniższy formularz:

Czy ten wpis okazał się przydatny? Udostępnij znajomym


Wyślij wiadomość mailem

Czy ten wpis okazał się przydatny?
Wyślij znajomym!


Wyślij wiadomość mailem

Nasi klienci powiedzieli

,,Chciałabym serdecznie podziękować za współpracę oraz sprawne przeprowadzenie transakcji. Szczególnie dziękuję Pani Monice Łopatce za profesjonalne wsparcie i cierpliwość do wszelkich moich wątpliwości. Dzięki Pani to była przyjemność. Życzę wielu sukcesów i zadowolonych klientów! "

— Anna K., Warszawa