2023-06-27

Najważniejsze informacje dotyczące Twoich danych osobowych

 

Drogi Kliencie,

 

chcemy poinformować Cię, w jaki sposób i w jakim zakresie spółki Grupy Metrohouse  (dalej: „Metrohouse”  lub „My”) przetwarzają Twoje dane osobowe. Prosimy, przeczytaj poniższą informację, aby łatwiej było Ci zarządzać Twoją prywatnością.

 

Kto odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych?

 

W Metrohouse współadministratorami Twoich danych osobowych są spółki: Metrohouse Franchise S.A., Credipass Polska S.A. ., Primse.com Sp. z o. o. (dalej: Współadministratorzy). Siedziba Metrohouse znajduje się w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22, 02-675 Warszawa (dalej: „Siedziba”).

 

Współadministratorzy przetwarzają Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania RODO oraz przepisami polskiego prawa.

 

Czym jest przetwarzanie danych osobowych, jaki zakres Twoich danych osobowych przetwarzamy?

 

Przetwarzanie danych osobowych to wszelkie operacje dokonywane na danych osobowych, w szczególności takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

Twoje dane osobowe wykorzystywane są przez Metrohouse w celach:

 • rejestracji Klienta,
 • weryfikacji Klienta,
 • realizacjizawartej umowy,
 • rozpatrzenia reklamacji,
 • rozliczenia transakcji,
 • wystawienia faktury,

 - na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 litera „b” RODO

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

  na podstawie art. 6 ust. 1 litera „c” RODO

 • badania satysfakcji Klienta,
 • archiwizacji danych,
 • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami
 • oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

- co stanowi uzasadniony interes administratora będący przesłanką przetwarzania z art. 6 ust. 1 litera „f” RODO.

 

Zapewniamy - nie profilujemy Twoich danych osobowych.

 

Podanie przez Ciebie danych  osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do rozpoczęcie współpracy z Metrohouse.

 

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejki Obszar Gospodarczy.

 

Odbiorcami Twoich danych osobowych są partnerzy Metrohouse tj. agencje pośrednictwa w w obrocie nieruchomościami działające w sieci Metrohouse, deweloperzy, banki, zakłady ubezpieczeń, z którymi poszczególni Współadministratorzy zawarli umowy. Strony umów zadbały o zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych m.in. stosując połączenia szyfrowane, jak i inne środki zabezpieczające Twojej dane, adekwatne do poszczególnych rodzajów  danych.

 

Twoje dane osobowe mogą również zostać przekazane innym odbiorcom będącym kontrahentami Współadministratorów, którymi są między innymi  dostawcy usług  informatycznych oraz  firmy kurierskie. .

 

Twoje dane mogą być także udostępnione podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, takim jak organy ścigania czy sądy, lecz tylko w oparciu o żądanie spełniające odpowiednie wymagania prawne.

 

W jaki sposób możesz kontrolować swoje dane osobowe?

 

Na podstawie przepisów RODO, przysługują Ci następujące prawa związane z Twoimi danymi osobowymi:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo ich sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych oraz
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • w sytuacji, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo do jej wycofania w każdym czasie, bez wpływu na legalność przetwarzania przez nas danych przed wycofaniem zgody.

Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi na przetwarzanie Twoich danych, którą możesz skierować do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Wymienione uprawnienia możesz wykonać:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Metrohouse;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Metrohouse sprawdzić prawidłowość Twoich danych;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie  umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Twoje dane osobowe chronimy między innymi poprzez :

 • proces przetwarzania danych osobowych w Metrohouse oparty na powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
 • wprowadzenie niezbędnych, zgodnych z RODO, zabezpieczeń organizacyjnych;
 • zapewnienie fizycznego bezpieczeństwa naszej Siedziby i wprowadzenie zasady ograniczonego dostępu do pomieszczeń znajdujących się Siedzibie;
 • nadzorowanie dostępu do Siedziby przez służbę ochrony oraz pracowników recepcji;
 • zabezpieczenie pomieszczeń przed skutkami pożaru;
 • kontrolowanie pomieszczeń przy wykorzystaniu systemu monitoringu;
 • ograniczenie dostępu do systemów teleinformatycznych Metrohouse poprzez umożliwienie takiego dostępu jedynie uprawnionym pracownikom;
 • wprowadzenie zasady, iż dostęp do bazy danych posiadają jedynie nasi wyszkoleni pracownicy i współpracownicy.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągniecia celów, w jakich je przetwarzamy. I tak:

 

Na potrzeby bycia naszym Klientem, Twoje dane będą przetwarzane w czasie, w którym jesteś lub zechcesz być naszym  Klientem.

 

W każdym czasie możesz zrezygnować z bycia naszym Klientem. Wtedy Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez czas wynikający z tych przepisów oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – przez okres ich przedawnienia wynikający z przepisów prawa. Przykładowo - dla celów podatkowych i rachunkowych Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres pięciu lat po roku, w którym miało miejsce dane zdarzenie (np. płatność faktury).

 

Gdzie uzyskasz dodatkowe informacje?

 

Zawsze aktualne, kompleksowe informacje dotyczące zakresu oraz sposobu przetwarzania przez Metrohouse otrzymasz kierując zapytanie na adres:  iod@metrohouse.pl.


Masz pytania? Skontaktuj się z nami lub odwiedź najbliższe biuro Metrohouse.

+48 22 626 pokaż!

Wypełnij poniższy formularz:

Czy ten wpis okazał się przydatny? Udostępnij znajomym


Wyślij wiadomość mailem

Czy ten wpis okazał się przydatny?
Wyślij znajomym!


Wyślij wiadomość mailem

Nasi klienci powiedzieli

"Uważam, iż Pani Sajnóg może być wzorem i przykładem dla innych, gdzie jej ludzkie podejście i zdolności menadżerskie jak i wysoka kultura osobista gwarantują zadowolenie klientów i zwiększają dochody Państwa firmy[...] To dzięki Pani Sajnóg klient zgodził się na wszystkie nasze propozycje i wyszedł z przeświadczeniem dobrze wynegocjowanej umowy".

— Bogdan A., Warszawa