Polityka prywatności


1.    Wstęp
Ochrona informacji wrażliwych dotyczących użytkowników naszej strony internetowej www.metrohouse.pl jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, abyście mogli Państwo czuć się bezpiecznie przeglądając naszą stronę internetową.


2.    Polityka prywatności
Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności (dalej zwany również „Polityką Prywatności”) Metrohouse Franchise S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 28/20, 00-832 Warszawa (dalej zwanej również „Metrohouse”) dla strony internetowej www.metrohouse.pl („Serwis”). Polityka Prywatności ma na celu udzielenie Państwu oraz innym użytkownikom (dalej „Użytkownicy”) informacji o sposobie i metodach przetwarzania, udostępniania i gromadzenia informacji prywatnych i danych osobowych Użytkowników, jak również o uprawnieniach przysługujących Użytkownikom w stosunku do tych informacji i danych gromadzonych przez Metrohouse.


Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z polityką prywatności i przestrzegać jej postanowień. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Polityki Prywatności, nie powinien korzystać z Serwisu.


3.    Ochrona danych osobowych
Metrohouse Franchise S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000515139, NIP: 5252590038, REGON: 147309137 jest operatorem niniejszego Serwisu i jest administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu.


W celu zagwarantowania, że przepisy dotyczące ochrony danych Użytkowników są przestrzegane przez Metrohouse i naszych dostawców usług, podjęliśmy odpowiednie kroki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.


Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Metrohosue danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić Użytkownikom korzystanie z niektórych usług zapewnianych przez Serwis.


Zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, poniżej zamieściliśmy informacje dotyczące rodzaju, zakresu i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych pozyskanych w powiązaniu z korzystaniem z Serwisu Metrohouse.


4.    Dane osobowe
Dane osobowe są to wszelkie informacje, które mogą być wykorzystane do odkrycia tożsamości Użytkownika będącego osobą fizyczną. Tego typu informacjami mogą być na przykład nazwisko Użytkownika, adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu. Informacje gromadzone poprzez stosowanie ciasteczek (więcej informacji poniżej), niemające bezpośredniego powiązania z tożsamością Użytkownika, np. w jaki sposób wykorzystuje on Serwis, także mogą być danymi osobowymi, jeżeli takowe informacje opierają się na identyfikacji powiązanej z Użytkownikiem, są one odpowiednio gromadzone, przechowywane i oceniane. Dane niestanowiące danych osobowych są to informacje zbiorcze, tj. informacje połączone w większe, niespersonalizowane jednostki sumaryczne, zgromadzone i podlegające ocenie, na podstawie których nie można zidentyfikować jakiejkolwiek osoby fizycznej bez dokładania nadmiernych kosztów, czasu lub działań.


5.    Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych


Użytkownik może korzystać z Serwisu bez ujawniania swojej tożsamości i udostępniania danych osobowych Metrohouse.


Gromadzeniu i przetwarzaniu podlegają tylko dane pozyskane przez Metrohouse za pośrednictwem wiadomości elektronicznych e-mail wysyłanych przez Użytkowników, informacji dostarczonych za pomocą formularzy internetowych, w tym formularzy rejestracyjnych do Serwisu, lub danych wpisywanych w wyszukiwarkach Serwisu.


Podając dane osobowe Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie swoich danych przez Metrohouse, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Adres mailowy podany przez Użytkownika w Serwisie może być ponadto wykorzystywany do przesyłania informacji handlowych, broszur oraz powiadomień związanych z funkcjonowaniem Serwisu.


Metrohouse przechowuje i przetwarza w systemie komputerowym tylko takie dane informatyczne, które są generowane automatycznie przez połączenie internetowe Użytkownika, wyszukiwarkę, adres internetowy (np. adres IP, czas korzystania z danych stron, nazwy wybieranych stron, stosowane wyszukiwarki), a także plik bądź pliki „cookie” służące do uwierzytelniania lub identyfikacji wyszukującego, w celu monitorowania ruchu w Serwisie oraz do badań diagnostycznych i marketingowych. Metrohouse wykorzystuje powyższe dane wyłącznie do celów statystycznych, nie służą one do osobistej identyfikacji Użytkownika. Akceptując zasady dotyczące plików „cookies” (zasady określone w „Polityce cookies”), Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie ofert i informacji dostosowanych do jego osobistych preferencji, dostarczanych przez internetowe platformy marketingowe usługodawców zewnętrznych (takich jak Google), opartych na danych pozbawionych elementów pozwalających na identyfikację oraz systemu Google Remarketing wykorzystywanego przez Metrohouse. Użytkownikowi Google przysługuje uprawnienie do wyłączenia reklam dostosowanych do indywidualnych potrzeb za pośrednictwem strony http://www.google.com/settings/ads.


Wszelkie dane osobowe udostępniane przez Użytkownika są wykorzystywane i przetwarzane przez nas do celów, w jakich Użytkownik przekazał nam wspomniane dane. Na przykład informacje przekazane poprzez formularz kontaktowy są wykorzystywane przez nas do przetworzenia zapytania Użytkownika. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podane przez Użytkownika dane są zbierane dobrowolnie, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić korzystanie przez Użytkownika z niektórych funkcjonalności Serwisu.


Metrohouse wykorzystuje dane przekazane przez Użytkowników w celu dostarczania bezpośrednich informacji oraz ofert za pośrednictwem telefonu, na piśmie lub w postaci elektronicznej. W związku z tym, powyższe dane wykorzystywane są tylko w następujących celach:


•    zaspokojenie wszystkich potrzeb Użytkowników w zakresie usług świadczonych przez Metrohouse oraz podmioty wchodzące w skład Sieci Franchisingowej Metrohouse;
•    kontroli jakości, badania rynku, przygotowywania analizy rynku;
•    sporządzania i tworzenia ofert najnowszych usług świadczonych przez autoryzowanych usługodawców.


Metrohouse wykorzystuje dane osobowe adekwatnie do wyżej wymienionych celów, w zakresie i czasie niezbędnym do ich osiągnięcia, z zastrzeżeniem przekazania lub dostarczenia osobie trzeciej w następujących przypadkach:
•    członkowie grupy Metrohouse oraz bezpośredni lub pośredni wspólnicy Metrohouse;
•    podmioty upoważnione do używania nazwy marki Metrohouse w każdej chwili w czasie trwania umowy o współpracy z Metrohouse;
•    personel techniczny obsługujący Serwis.


Metrohouse niezwłocznie podejmie odpowiednie działania w celu usunięcia danych osobowych Użytkownika po osiągnięciu wyżej wymienionych celów związanych z ich przetwarzaniem.


6.    Rejestracja w Serwisie
Podczas rejestracji, w celu skorzystania ze spersonalizowanych funkcjonalności Serwisu, zebrane zostaną dane osobowe Użytkownika Serwisu.


Podczas zakładania konta Użytkownik zostanie poproszony o podanie następujących danych Użytkownika: imię, adres e-mail, datę urodzenia, płeć, , akceptacja regulaminu. Polami wymaganymi dla potrzeb rejestracji konta Użytkownika są: imię, adres e-mail, akceptacja regulaminu.


Po rejestracji Użytkownik może uzyskać dostęp do treści i serwisów oferowanych jedynie zarejestrowanym Użytkownikom. Zarejestrowani Użytkownicy mogą także, w dowolnym momencie, dokonać zmiany lub usunięcia danych podanych podczas rejestracji. Ponadto, w każdej chwili, możemy przekazać Użytkownikowi wszelkie szczegóły dotyczące informacji osobowych otrzymanych od Użytkownika. Na żądanie Użytkownika, dokonamy uaktualnienia lub usuniemy przechowywane przez nas informacje na jego temat, chyba że obowiązujące przepisy będą nam zezwalały na dalsze przetwarzanie danych osobowych i w zakresie określonym przez te przepisy.


Jeżeli Użytkownik posiada konto na Facebooku zarejestrowane na ten sam adres email, pod który Użytkownik jest zarejestrowany w Serwisie, to Użytkownik będąc zalogowanym na Facebooku automatycznie zostanie zalogowany w Serwisie. Nasza aplikacja, po udzieleniu jej przez Użytkownika odpowiednich uprawnień, uzyska od Facebooka adres e-mail Użytkownika i zaloguje Użytkownika na konto powiązane z tym adresem. Użytkownik w każdym czasie może cofnąć dostęp przyznany naszej aplikacji logowania edytując odpowiednie ustawienia prywatności w serwisie Facebook.


Podczas logowania za pośrednictwem serwisu Facebook do naszego Serwisu, jeśli są dostępne, zostaną pobrane następujące informacje:


• nazwa użytkownika, czyli identyfikator przesłany przez portal społecznościowy służący do jednoznacznej identyfikacji użytkownika,
•    imię,
•    nazwisko,
•    email,
•    adres profilu użytkownika, czyli strona profilu użytkownika w portalu społecznościowym,
•    avatar.


Podczas logowania za pośrednictwem serwisu Facebook podane przez Użytkownika hasło wykorzystane jest po stronie portalu autoryzującego i nie jest przesyłane do naszego Serwisu. Do Serwisu Metrohouse przesyłana jest informacja o prawidłowej autoryzacji w serwisie społecznościowym. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z wyrażaniem przez Użytkownika zgody na przechowywanie przez Serwis danych osobowych przesłanych przez sieć społecznościową Facebook, poprzez którą nastąpiła autoryzacja użytkownika. Serwis zapewnia bezpieczeństwo zgromadzonych danych, w tym danych osobowych, oraz daje możliwość ich modyfikacji lub usunięcia z bazy.


7.    Formularz kontaktowy
W przypadku kontaktowania się z nami poprzez e-mail lub formularz kontaktowy, przekazane informacje będą przechowywane i wykorzystywane w celu przetworzenia zapytania Użytkownika i możliwych dalszych zapytań z jego strony. Podczas wysyłki formularza kontaktowego Użytkownik zostanie poproszony o imię, adres e-mail, numer telefonu, miasto oraz akceptację Polityki Prywatności.


8.    Newsletter
Użytkownicy mają możliwość subskrybowania newslettera Metrohouse, poprzez podanie adresu e-mail oraz swojego imienia.


Newsletter oraz inne materiały reklamowe są rozsyłane do tych Użytkowników za pośrednictwem wiadomości e-mail. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć wyrażoną zgodę poprzez kliknięcie w link zamieszczony pod adresem metrohouse.pl/moje-dane


9.    Łącza do innych serwisów WWW oraz korzystanie z sieci publicznych
Serwis zawiera łącza do innych serwisów WWW. Nie mamy wpływu na zachowanie lub brak zachowania zgodności przez operatorów tych stron internetowych z przepisami dotyczącymi ochrony danych.


Metrohouse nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe lub wynikłe wskutek dostępu oraz wykorzystania informacji do jakichkolwiek innych stron, witryn, bannerów reklamowych oraz innych serwisów, do których odesłania (linki) znajdują się w Serwisie. Przechodząc na zewnętrzną witrynę Użytkownik podlega odrębnej polityce prywatności. Metrohouse nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji oraz danych osobowych podanych przez Użytkowników oraz danych technicznych zebranych lub zgromadzonych przez administratorów innych stron internetowych.


Przy korzystaniu z sieci publicznej, bez podjęcia odpowiednich zabezpieczeń istnieje ryzyko wykradzenia danych osobowych. Metrohouse nie ponosi odpowiedzialności za nieprzyjemności i straty powstałe z powodu wykradzenia danych osobowych, które zostały podane w momencie połączenia się z Serwisem za pomocą niezabezpieczonej sieci publicznej.


10.    Prawo do informacji oraz do poprawiania, usuwania i blokowania danych
Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, a zwłaszcza prawo do żądania sprostowania, uzupełnienia, zmiany, uaktualnienia danych osobowych oraz do ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy prawa. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej Użytkownik może skontaktować się z Metrohouse poprzez przesłanie stosownej wiadomości za pośrednictwem listu poleconego na adres Metrohouse wskazany w niniejszej Polityce Prywatności. Metrohouse dostarczy żądanych informacji w formie pisemnej, w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w terminie 30 dni, oraz zapewni niezbędne środki do realizacji uprawnień Użytkownika.


Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych lub wnioski dotyczące poprawiania, usuwania i blokowania danych osobowych Użytkownika należy kierować na adres e-mail: pr@metrohouse.pl


11.    Kontakt z administratorem Serwisu:
Metrohouse Franchise S.A.
ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa
tel. 22 626 26 26
e-mail: pr@metrohouse.pl

 


Masz pytania? Skontaktuj się z nami lub odwiedź najbliższe biuro Metrohouse.

+48 22 626 pokaż!

Wypełnij poniższy formularz:

Czy ten wpis okazał się przydatny? Udostępnij znajomym


Wyślij wiadomość mailem

Czy ten wpis okazał się przydatny?
Wyślij znajomym!


Wyślij wiadomość mailem

Nasi klienci powiedzieli

,,Gratuluję tak wspaniałego, energicznego i zaangażowanego pracownika jak Pani Anna Chmielecka. Kupowałam zwykłą kawalerkę, a byłam obsłużona jakbym kupowała apartament za milion dolarów. To miłe, że są jeszcze firmy i ludzie, w których wyznacznikiem standardów świadczenia usług nie jest tylko zasobność portfela klienta, ale po prostu chęć pomocy i profesjonalne, indywidualne podejście."

— Aneta K., Legionowo