Polityka prywatności

1.    Wstęp

Ochrona informacji wrażliwych, dotyczących użytkowników naszej strony internetowej www.metrohouse.pl jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, aby mogli Państwo czuć się bezpiecznie, przeglądając naszą stronę internetową.
 

2.    Cel i zakres polityki prywatności

2.1.    Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności (dalej zwany również „Polityką Prywatności”) Metrohouse Franchise S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 28/30, 00-832 Warszawa (dalej zwanej również „Metrohouse”), obowiązującą przy korzystaniu ze strony internetowej www.metrohouse.pl (dalej: „Serwis”). Polityka Prywatności ma na celu zagwarantowanie użytkownikom Serwisu (dalej „Użytkownicy”) ochrony wszelkich dotyczących ich danych osobowych i informacji przekazywanych Metrohouse przez Użytkowników za pomocą Serwisu, przed naruszeniem poufności tych danych i informacji oraz ich nieuprawnionym wykorzystaniem.

2.2.    Polityka prywatności zawiera informacje o sposobie i metodach przetwarzania, udostępniania i gromadzenia informacji prywatnych, w tym także mających charakter danych osobowych Użytkowników, jak również informacje o uprawnieniach przysługujących Użytkownikom w stosunku do tych informacji i danych osobowych gromadzonych przez Metrohouse.
 

2.3.    Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Polityką Prywatności przed skorzystaniem z Serwisu.
 

3.    Zasady przetwarzania i ochrona danych osobowych Użytkownika

3.1.    Metrohouse Franchise S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000515139, NIP: 5252590038, REGON: 147309137, jest administratorem danych osobowych Użytkowników, przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu w celu:
•   zaspokojenia potrzeb Użytkowników w zakresie usług świadczonych przez Metrohouse oraz podmioty wchodzące w skład Sieci Franchisingowej Metrohouse;
•  kontroli jakości, badania rynku, przygotowywania analizy rynku;
•   tworzenia dla Użytkowników ofert najnowszych usług świadczonych przez autoryzowanych usługodawców i przesyłania Użytkownikom  informacji handlowych, a także broszur.
- (dalej łącznie: „Zbiory”).

3.2.    Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne (informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań). Tego typu informacjami mogą być na przykład nazwisko Użytkownika, adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu.

3.3.    Informacje gromadzone poprzez stosowanie ciasteczek (więcej informacji poniżej), niemające bezpośredniego powiązania z tożsamością Użytkownika, np. w jaki sposób wykorzystuje on Serwis, także mogą być danymi osobowymi, jeżeli takowe informacje opierają się na identyfikacji powiązanej z Użytkownikiem, są one odpowiednio gromadzone, przechowywane i oceniane.

3.4.    Dane niestanowiące danych osobowych są to informacje zbiorcze, tj. informacje połączone w większe, niespersonalizowane jednostki sumaryczne, zgromadzone i podlegające ocenie, na podstawie których nie można zidentyfikować jakiejkolwiek osoby fizycznej bez dokładania nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

3.5.    Metrohouse przechowuje i przetwarza w systemie komputerowym tylko takie dane informatyczne, które są generowane automatycznie przez połączenie internetowe Użytkownika, wyszukiwarkę, adres internetowy (np. adres IP, czas korzystania z danych stron, nazwy wybieranych stron, stosowane wyszukiwarki), a także plik bądź pliki „cookie”, służące do uwierzytelniania lub identyfikacji wyszukującego, w celu monitorowania ruchu w Serwisie oraz do badań diagnostycznych i marketingowych. Metrohouse wykorzystuje powyższe dane wyłącznie do celów statystycznych, nie służą one do osobistej identyfikacji Użytkownika. Akceptując zasady dotyczące plików „cookies” (zasady określone w „Polityce cookies”), Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie ofert i informacji dostosowanych do jego osobistych preferencji, dostarczanych przez internetowe platformy marketingowe usługodawców zewnętrznych (takich jak Google), opartych na danych pozbawionych elementów pozwalających na identyfikację oraz systemu Google Remarketing wykorzystywanego przez Metrohouse. Użytkownikowi Google przysługuje uprawnienie do wyłączenia reklam dostosowanych do indywidualnych potrzeb za pośrednictwem strony http://www.google.com/settings/ads.

3.6.     Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w Serwisie to jakiekolwiek operacje wykonywane w Zbiorach na danych osobowych Użytkowników, takie jak: zbieranie za pośrednictwem wiadomości elektronicznych e-mail wysyłanych przez Użytkowników oraz za pomocą formularzy Serwisu (odpowiedzi na pytania), a także utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie tych danych.

3.7.     Gromadzeniu i przetwarzaniu podlegają tylko dane osobowe pozyskane przez Metrohouse za pośrednictwem wiadomości elektronicznych e-mail wysyłanych przez Użytkowników, informacji dostarczonych za pomocą formularzy internetowych, w tym formularzy rejestracyjnych do Serwisu, lub danych wpisywanych w wyszukiwarkach Serwisu.
 

3.8.    Podając swoje dane osobowe Użytkownik wyraża zgodę na ich  przetwarzanie przez Metrohouse, zgodnie z celem przetwarzania danych w Zbiorach i Polityką Prywatności. Adres email podany przez Użytkownika w Serwisie może być ponadto wykorzystywany przez Metrohouse do przesyłania informacji handlowych, broszur oraz powiadomień związanych z funkcjonowaniem Serwisu. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Metrohouse jego danych osobowych w Zbiorach jest dobrowolne, jednakże brak zgody może uniemożliwić Użytkownikowi skorzystanie z Serwisu.

3.9.    Wszelkie dane osobowe udostępniane przez Użytkownika są przetwarzane przez Metrohouse do celów, w jakich Użytkownik przekazał nam te dane, zgodnych z celem przetwarzania danych w Zbiorach.

3.10.    Metrohouse wykorzystuje dane osobowe przekazane przez Użytkowników w celu dostarczania bezpośrednich informacji oraz ofert za pośrednictwem telefonu, na piśmie lub w postaci elektronicznej.
 

3.11.    Metrohouse wykorzystuje dane osobowe adekwatnie do celów przetwarzania danych w Zbiorach, w zakresie i czasie niezbędnym do ich osiągnięcia, z zastrzeżeniem prawa do powierzenia przetwarzania tych danych osobie trzeciej, przy zachowaniu tożsamości celu przetwarzania danych, w następujących przypadkach:
•   członkowie grupy Metrohouse oraz bezpośredni lub pośredni wspólnicy Metrohouse;
•    podmioty upoważnione do używania nazwy marki Metrohouse w czasie trwania umowy o współpracy z Metrohouse;
•    personel techniczny obsługujący Serwis.
 

3.12.    Metrohouse niezwłocznie podejmie odpowiednie działania w celu usunięcia danych osobowych Użytkownika po osiągnięciu celów związanych z ich przetwarzaniem w Zbiorach.
 

4.     Rejestracja Użytkownika w Serwisie

4.1.    Podczas rejestracji, w celu skorzystania ze spersonalizowanych funkcjonalności Serwisu, zebrane zostaną dane osobowe Użytkownika Serwisu. Podczas zakładania konta Użytkownik zostanie poproszony o podanie następujących danych Użytkownika: imię, adres e-mail, datę urodzenia, płeć, a także akceptację regulaminu. Polami wymaganymi dla potrzeb rejestracji konta Użytkownika są: imię, adres e-mail, akceptacja regulaminu.
 

4.2.    Po rejestracji Użytkownik może uzyskać dostęp do treści i serwisów oferowanych jedynie zarejestrowanym Użytkownikom. Zarejestrowani Użytkownicy mogą także, w dowolnym momencie, dokonać zmiany lub usunięcia danych podanych podczas rejestracji. Ponadto, w każdej chwili, możemy przekazać Użytkownikowi wszelkie szczegóły dotyczące informacji osobowych otrzymanych od Użytkownika. Na żądanie Użytkownika dokonamy uaktualnienia lub usuniemy przechowywane przez nas informacje na jego temat, chyba że obowiązujące przepisy będą nam zezwalały na dalsze przetwarzanie danych osobowych i w zakresie określonym przez te przepisy.
 

5. Logowanie za pośrednictwem serwisu Facebook

5.1.     Jeżeli Użytkownik posiada konto na Facebooku zarejestrowane na ten sam adres email, pod którym Użytkownik jest zarejestrowany w Serwisie, to Użytkownik będąc zalogowanym na Facebooku automatycznie zostanie zalogowany w Serwisie. Nasza aplikacja, po udzieleniu jej przez Użytkownika odpowiednich uprawnień, uzyska od Facebooka adres e-mail Użytkownika i zaloguje Użytkownika na konto powiązane z tym adresem. Użytkownik w każdym czasie może cofnąć dostęp przyznany naszej aplikacji logowania, edytując odpowiednie ustawienia prywatności w serwisie Facebook.
 

5.2.    Podczas logowania za pośrednictwem serwisu Facebook do naszego Serwisu, jeśli są dostępne, zostaną pobrane następujące informacje:
• nazwa użytkownika, czyli identyfikator przesłany przez portal społecznościowy służący do jednoznacznej identyfikacji użytkownika
•    imię
•    nazwisko
•    email
•    adres profilu użytkownika, czyli strona profilu użytkownika w portalu społecznościowym
•    avatar.
 

5.3.    Podczas logowania za pośrednictwem serwisu Facebook podane przez Użytkownika hasło wykorzystane jest po stronie portalu autoryzującego i nie jest przesyłane do naszego Serwisu. Do Serwisu Metrohouse przesyłana jest informacja o prawidłowej autoryzacji w serwisie społecznościowym. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z wyrażaniem przez Użytkownika zgody na przechowywanie przez Serwis danych osobowych przesłanych przez sieć społecznościową Facebook, poprzez którą nastąpiła autoryzacja użytkownika. Serwis zapewnia bezpieczeństwo zgromadzonych danych, w tym danych osobowych oraz daje możliwość ich modyfikacji lub usunięcia z bazy.
 

6.    Formularz kontaktowy
 

W przypadku kontaktowania się z nami poprzez e-mail lub formularz kontaktowy, przekazane informacje będą przechowywane i wykorzystywane w celu przetworzenia zapytania Użytkownika i możliwych dalszych zapytań z jego strony. Podczas wysyłki formularza kontaktowego Użytkownik zostanie poproszony o imię, adres e-mail, numer telefonu, miasto oraz akceptację Polityki Prywatności.
 

7.    Newsletter
 

7.1.    Użytkownicy mają możliwość subskrybowania newslettera Metrohouse, poprzez podanie adresu e-mail oraz swojego imienia.
 

7.2.    Newsletter oraz inne materiały reklamowe są rozsyłane do tych Użytkowników, którzy wyrazili chęć ich otrzymywania, za pośrednictwem wiadomości e-mail. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć wyrażoną zgodę poprzez kliknięcie w link zamieszczony pod adresem metrohouse.pl/moje-dane
 

8.    Łącza do innych serwisów WWW oraz korzystanie z sieci publicznych

8.1.    Serwis zawiera łącza do innych serwisów WWW. Nie mamy wpływu na zachowanie lub brak zachowania zgodności przez operatorów tych stron internetowych z przepisami dotyczącymi ochrony danych.
 

8.2.    Metrohouse nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe lub wynikłe wskutek dostępu oraz wykorzystania informacji do jakichkolwiek innych stron, witryn, bannerów reklamowych oraz innych serwisów, do których odesłania (linki) znajdują się w Serwisie. Przechodząc na zewnętrzną witrynę Użytkownik podlega odrębnej polityce prywatności. Metrohouse nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji oraz danych osobowych podanych przez Użytkowników oraz danych technicznych zebranych lub zgromadzonych przez administratorów innych stron internetowych.
 

8.3.    Przy korzystaniu z sieci publicznej bez podjęcia odpowiednich zabezpieczeń, istnieje ryzyko wykradzenia danych osobowych. Metrohouse nie ponosi odpowiedzialności za nieprzyjemności i straty powstałe z powodu wykradzenia danych osobowych, które zostały podane w momencie połączenia się z Serwisem za pomocą niezabezpieczonej sieci publicznej.
 

9.    Prawo do informacji oraz do poprawiania, usuwania i blokowania danych
 

9.1.    Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, a zwłaszcza prawo do żądania sprostowania, uzupełnienia, zmiany, uaktualnienia danych osobowych oraz do ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy prawa. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej Użytkownik może skontaktować się z Metrohouse poprzez przesłanie stosownej wiadomości za pośrednictwem listu poleconego na adres Metrohouse wskazany w niniejszej Polityce Prywatności. Metrohouse dostarczy żądanych informacji w formie pisemnej, w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w terminie 30 dni oraz zapewni niezbędne środki do realizacji uprawnień Użytkownika.


9.2.     Wszelkie pytania dotyczące Polityki Prywatności i wynikających z niej zasad ochrony danych i informacji lub wnioski dotyczące poprawiania, usuwania i blokowania danych osobowych Użytkownika należy kierować na adres e-mail: pr@metrohouse.pl
 

10.    Kontakt z administratorem Serwisu:

Metrohouse Franchise S.A.
ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa
tel. 22 626 26 26
e-mail: pr@metrohouse.pl

 

 


Masz pytania? Skontaktuj się z nami lub odwiedź najbliższe biuro Metrohouse.

+48 22 626 pokaż!

Wypełnij poniższy formularz:

Czy ten wpis okazał się przydatny? Udostępnij znajomym


Wyślij wiadomość mailem

Czy ten wpis okazał się przydatny?
Wyślij znajomym!


Wyślij wiadomość mailem

Nasi klienci powiedzieli

,,Chciałabym podziękować Panu Marcinowi Grodzkiemu, najlepszemu agentowi, z jakim miałam kontakt - za poświęcony czas oraz fachową i rzetelną pomoc przy negocjacjach oraz przy sprawdzeniu nieruchomości. Dzięki panu Marcinowi kupiłam wymarzone mieszkanie."

— Anna M., Kielce